Edikoop Ortaklık İşlemleri

EDİ-KOOP

ORTAKLIK ŞARTLARI : Kooperatife ortak olabilmek için medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek kişi veya 1163 sayılı kooperatifler kanununun 9.cu maddesinde sayılan tüzel kişilerden olmak gerekir.

ORTAKLIĞA KABUL : Gerekli şartları taşıyıp da, kooperatife ortak olmak isteyenler yazılı olarak yönetim kuruluna başvururlar Bu başvuruda, ana sözleşmenin tüm hükümlerinin ve getirilen yükümlülüklerin kabul edildiği açıkça belirtilir. Ortaklığa kabul yönetim Kurulunun kararı ile gerçekleşir. Yönetim kurulu, ortaklar ile ortak olmak için başvuranların yukarıda belirtilen şartları taşıyıp taşımadığını araştırmak zorundadır. Ortaklığa kabul veya red kararı, ilgiliye 15 gün içinde yazı ile bildirilir, istekli ortaklığa alındığı takdirde, kararın kendisine bildirildiği tarihten itibaren bir ay için sermaye taahhüdünün diğer ortaklarca ödenmiş taksidi ile diğer ortakların her birinin o tarihe kadar ödemiş oldukları paralara eşit meblağı bir defada öder.

Ortakların Taahhüt ettikleri pay bedellerinin en az 1/4 ü peşin, geri Kalanı ise yönetim kurulunca belli edilecek eşit aylık taksitler halinde ve en fazla bir yıl içinde ödenir.

ORTAKLIK KATILIM GÜVENCE BEDELİ : EDİ-KOOP Tüketim Kooperatifine ortaklık başvurusunda bulunanlar; 2017 yılından itibaren ortaklığa kabul edilebilmesi için sermaye ödemelerinin haricinde günün ekonomik koşulları doğrultusunda Yönetim kurulunun 2022 yılı için belirlemiş olduğu 5.000,00 TL. güvence bedelini ortaklığın ın başladığı tarihten itibaren 4 eşit taksitte ödemekle yükümlüdür. Vadesinde ödenmeyen taksitlere genel kurul kararı gereği aylık %5 faiz uygulanacaktır. Ortaklardan meydana gelebilecek zararlara karşı güvence bedelini kullanmaya yönetim kurulu yetkilidir. Kooperatif ortaklığından ayrılmak istediğinde ödemiş olduğu güvence bedeli yine aynı şekilde 4 taksitte ortağa iade edilecektir. Güvence bedeli gelir-gider farkının dağıtımı hesabında dikkate alınmaz.

ORTAKLIKTAN ÇIKMA : Her Ortak, hesap senesi sonundan en az bir ay önce yönetim kuruluna yazı ile başvurmak suretiyle ortaklıktan çıkabilir. Yönetim kurulu bu hükme uygun olarak yapılacak isteğe rağmen yazılı başvurunun kooperatif kayıtlarına girişinden itibaren bir ay içinde kabulden kaçınırsa, ortak, çıkma dileğini noter aracılığı ile yönetim kuruluna bildirir. Bildiri tarihinden itibaren çıkma gerçekleşir.

ORTAKLIĞI SONA ERENLERLE HESAPLAŞMA : Devir dışında bir nedenle ortaklığı sona erenlerin sermaye ve diğer alacakları, o yılın bilançosuna göre hesaplanarak, Bilanço tarihinden itibaren bir ay içinde geri verilir. Ayrılan ortaklar kooperatifin yedek akçeleri üzerinde bir hak iddia edemezler. Ortaklığı sona erenlerin alacak ve hakları, bunları isteyebilecekleri günden itibaren beş yıl geçmekle zaman aşımına uğrar.

Ortaklık Bilgilerinizi Güncellemek için tıklayınız

Edi-Koop Ortaklık Başvuru Formları

Aşağıdaki linklerden başvuru formlarını indirebilirsiniz.Ortaklık Taahhüt Formu için tıklayınız

Muvafakat (VAKIFBANK) için tıklayınız

Muvafakat(TEB) için tıklayınız

EDİ-KOOP Kart Başvuru Formu 1 için tıklayınız

EDİ-KOOP Kart Başvuru Formu 2 için tıklayınız

EDİ-KOOP Ek Kart Başvuru Formu için tıklayınız

Ortaklıktan Çıkmak için Dilekçe Örneği


Dilekçe Örneği için tıklayınız.