Ana Sözleşmemiz

S.S.ESKİŞEHİR DEMİRYOL İŞ SENDİKASI MENSUPLARI

TÜKETİM KOOPERATİFİ

ANA SÖZLEŞMESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ, UNVAN, MERKEZ VE ŞUBELER, SÜRE, AMAÇ VE FAALİYET KONULARI

 

KURULUŞ

27.05.1981 tarihinde kooperatifimizin kurucu heyeti tarafından hazırlanan Ana Sözleşmemizde kooperatifimizin adı Sınırlı Sorumlu Eskişehir Demiryolu İşçileri Tüketim ve Yardımlaşma Kooperatifi kısa adı EDİ-KOOP olarak tespit edilmiştir. Ana Sözleşmemiz 12.05.1981 tarih 13997 nolu Eskişehir 2.Noteri tarafından tasdiklenmiş, 21.05.1981 tarih 607 sayı 6491 Ticaret Sicil No ile 24.06.1981 tarih 278 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde yayınlanarak kooperatifimizin kuruluşu gerçekleşmiştir


Madde 1
- Bu anasözleşmede isimleri, tabiiyetleri, adresleri ve taahhüt ettikleri sermaye payları gösterilen kimseler tarafından, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre değişir ortaklı, değişir sermayeli ve sınırlı sorumlu bir tüketim kooperatifi kurulmuştur.


TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:
Madde 2- Kooperatif Ticaret Siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır. Tescilden önce kooperatif namına iş ve işlem yapanlar bunlardan şahsen ve zincirleme olarak sorumludurlar. Anasözleşmede yapılacak değişiklikler kuruluştaki usule bağlıdır.


ÜNVAN :
Madde 3- Kooperatifin unvanı Sınırlı Sorumlu S.S.ESKİŞEHİR DEMİRYOL İŞ SENDİKASI MENSUPLARI Tüketim Kooperatifidir.


MERKEZ VE ŞUBELER:
Madde 4
- Kooperatifin merkezi ESKİŞEHİR‘dir.
Kooperatif gerekli gördüğü takdirde memleket içinde ve dışında şubeler açabilir. Şubeler, Merkezin sicil kaydına atıf yapılmak suretiyle bulundukları yer Ticaret Siciline tescil olunurlar.


SÜRE:
Madde 5
-Kooperatif süresizdir.


AMAÇ VE FAALİYET KONULARI:


Madde 6
- Kooperatifin amacı, ortaklarının tüketim maddelerine olan ihtiyaçlarını karşılamaktır.
Bu amaçla Kooperatif;
1. Üretim merkezlerinden, ilk ellerden ve diğer satıcılardan ucuza salın alacağı tüketim maddelerini peşin veya kredili olarak ortaklarının yararlarına sunar
2. Konusu ile ilgili işletmeler kurarak ortaklarının ihtiyaçları için üretim faaliyetlerinde bulunur, bu konuda kurulmuş teşebbüslere katılır.
3. Ortaklarının çeşitli ihtiyaçlarından gerekli görülenleri yurtdışından ithal suretiyle temin eder ve gerekli hallerde tüketim kooperatifleri üst kuruluşlarıyla işbirliği yapar.
4. Kooperatif tarafından temini ve dağıtımı mümkün olmayan zorunlu ihtiyaç maddeleri için ortaklarına kredi verir.
5. Kooperatifin kredi ihtiyacının karşılanması amacıyla ilgili finansman kuruluşlarına başvuruda bulunur, borçlanır, açılan kredinin zamanında ve amacına uygun kullanılmasını sağlayıcı tedbirleri alır.
6. Diğer kooperatiflerle işbirliği yapar.
7.Amaçlarına uygun gördüğü gayrimenkulleri satın alır veya yaptırır, gerekirse ihtiyaç fazlasını satar.
8. Tüketim kooperatifleri üst kuruluşlarına girer.
9. Ortaklarının sigorta ihtiyaçlarına aracı olur.
10. Gerektiğinde ortaklar ve personel için yardım fonları oluşturur, konusu ile ilgili eğitim, yayın, araştırma ve benzeri faaliyetlerde bulunur.

11.Kooperatif kendi bünyesinde oluşturacağı biriktirme ve yardımlaşma sandığı ve kamp işletmeciliği faaliyetlerinde bulunur.

 

YENİ ŞEKLİ ( 26.03.1994 tarih ve 13. genel kurul)

Madde 6: Kooperitifin amacı; ortaklarının tüketim maddelerine olan ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bu amaçla kooperatif;

Üretim merkezlerinden, ilk ellerden ve diğer satıcılardan ucuza satın alacağı tüketim maddelerini peşin veya kredili olarak ortaklarının yararlarına sunar.

Konusu ile ilgili işletmeler kurarak ortaklarının ihtiyaçları için üretim faaliyetlerinde bulunur, bu konuda kurulmuş teşebbüslere katılır.

Ortakların, çeşitli ihtiyaçlarından gerekli görülenleri yurtdışından ithal suretiyle temin eder ve gerekli hallerde tüketim kooperatifleri üst kuruluşları ile işbirliği yapar.

Kooperatif tarafından temini ve dağıtımı mümkün olmayan zorunlu ihtiyaç maddeleri için ortaklarına kredi verir.

Kooperatifin kredi ihtiyacının karşılanması amacıyla ilgili finansman kuruluşlarına başvuruda bulunur, borçlanır, açılan kredinin zamanında ve amacına uygun kullanılmasını sağlayıcı tedbirleri alır.

Diğer kooperatiflerle işbirliği yapar.

Amaçlarına uygun gördüğü gayrimenkulleri satın alır veye yaptırır, gerekirse ihtiyaç fazlasını satar.

Tüketim kooperatifleri üst kuruluşlarına gider.

Ortakların sigorta ihtiyaçlarına aracı olur.

Gerektiğinde ortaklar ve personel için yardım fonları oluşturur, konusu ile ilgili eğitim, yayın araştırma ve benzeri faaliyetlerde bulunur.

Kooperatif kendi bünyesinde oluşturacağı biriktirme ve yardımlaşma sandığı ve kamp işletmeciliği faaliyetlerinde bulunur.

Kooperatif ortaklarının sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli tesisleri kurar ve işletir. ( 26.03.1994 tarih ve 13. genel kurul)

 

 

İKİNCİ BÖLÜM


SERMAYE VE PAYLAR


SERMAYE :
Madde7-
Kooperatifin sermayesi, ortakların taahhüt ettikleri payların toplam tutarlarından ibaret olup değişkendir. Ancak, sermayenin en az haddi  130,000 lira dır. Kuruluşta bu sermayenin tamamının taahhüt edilmesi ve 1/4′ünün peşin ödenmesi zorunludur.
Ayni sermaye konabilir kooperatif mevcut bir isletmeyi veya ayınları devralabilir. Ayın nev’ınden sermaye konması halinde 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 21 ve 22 ncı maddelerine göre hareket olunur.


PAYLAR :
Madde 8-Bir ortaklık payının değeri 10.000 lira dır. Ortaklar en çok 1000 pay taahhüt edebilirler. Ancak, her ortağın en az 5 (beş) pay taahhüt etmesi zorunludur.
Ortaklık payları, bu ana sözleşmenin 19′ncu maddesine göre düzenlenen ortaklık senedinde gösterilir Senetle Temsil edilmeyen paylar 10.000 lira itibar olunur.

 

YENİ ŞEKLİ (29.04.1995 tarih ve 14 genel kurul)

Madde: 8 – Paylar

Bir ortaklık payının değeri 100.000 dır. Ortaklar en çok 1000 pay taahhüt edebilirler. Ancak her ortak, o yıl hükümet tarafından ilan edilen 16 yaşından büyük işçilere uygulanan aylık asgari ücretin, brütünün yarısının 100.000 (yüzbin) rakamına bölünmesiyle ortaya çıkacak tamsayı kadar, pay taahhüt etmesi zorunludur.Asgari ücret artığı takdirde takip eden yılbaşından itibaren pay taahhütleri otomatik olarak kendiliğinden artar. Ortaklık payları bu anasözleşmenin 19. maddesine göre düzenlenen ortaklık senedinde gösterilir. Senetle temsil edilemeyen paylar 100.000 TL itibar olunur. Pay adedinin hesabında küsüratlar dikkate alınmaz. Bu şekilde hesaplanacak payların değeri 1000(bin) payın karşılığını aşamaz. (29.04.1995 tarih ve 14 genel kurul)

 

08.05.2010 YENİ ŞEKLİ:

 

PAYLAR :

 

Madde 8:  Bir ortaklık payının değeri 100 (yüz) TL. dır. Ortaklar en çok 1000 pay taahhüt edebilirler. Ancak her ortak, o yıl hükümet tarafından ilan edilen 16 yaşından büyük işçilere uygulanan aylık asgari ücretin brütünün yarısının 100 (yüz) rakamına bölünmesiyle ortaya çıkacak tam sayı kadar pay taahhüt etmesi zorunludur. Asgari ücret arttığı takdirde, takip eden yılbaşından itibaren pay taahhütleri otomatik olarak kendiliğinden gösterilir. Senetle temsil edilmeyen paylar 100 TL. itibar olunur. Pay adedinin hesabında küsüratlar dikkate alınmaz. Bu şekilde hesaplanarak payların değeri 1000 (bin) payın karşılığını aşamaz.

 


PAYLARIN ÖDENMESİ :


Madde 9- Ortakların Taahhüt ettikleri pay bedellerinin en az 1/4′ü peşin, geri Kalanı ise yönetim kurulunca belli edilecek eşit aylık taksitler halinde ve en fazla bir yıl içinde ödenir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

ORTAKLIK İŞLEMLERİ


ORTAKLIK ŞARTLARI :
Madde 10-
Kooperatife ortak olabilmek için medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek kişi veya 1163 sayılı kooperatifler kanununun 9.cu maddesinde sayılan tüzel kişilerden olmak gerekir


ORTAKLIĞA KABUL
Madde 11
- Gerekli şartları taşıyıp da, kooperatife ortak olmak isleyenler yazılı olarak yönelim kuruluna başvururlar Bu başvuruda, anasözleşmenin tüm hükümlerinin ve getirilen yükümlülüklerin kabul edildiği açıkça belirtilir.
Ortaklığa kabul yönetim Kurulunun kararı ile gerçekleşir.
Yönetim kurulu,ortaklar ile ortak olmak için başvuranların 10 uncu maddede gösterilen şartları taşıyıp taşımadığını araştırmak zorundadır.
Ortaklığa kabul veya red kararı, ilgiliye 15 gün içinde yazı ile bildirilir, istekli ortaklığa alındığı takdirde, kararın kendisine bildirildiği tarihten itibaren bir ay için sermaye taahhüdünün diğer ortaklarca ödenmiş taksidi ile diğer ortakların her birinin o tarihe kadar ödemiş oldukları paralara eşit meblağı bir defada öder.
17.ci madde uyarınca devir yoluyla ortaklığa alınanlar hariç olmak üzere daha sonra ortaklığa kabul edileceklerden, yukarıdaki fıkrada belirtilen meblağın üzerinde para talep edilmesi,genel kurulun bu hususta karar alması halinde mümkündür.


ORTAK SAYISI :
Madde 12- Kooperatifin ortak sayısı en az 7 kişidir.


ORTAKLIKTAN ÇIKMA :
Madde 13 –
Her Ortak, hesap senesi sonundan en az bir ay önce yönetim kuruluna yazı ile başvurmak suretiyle ortaklıktan çıkabilir. Yönetim kurulu bu hükme uygun olarak yapılacak isteğe rağmen yazılı başvurunun kooperatif kayıtlarına girişinden itibaren bir ay içinde kabulden kaçınırsa, ortak, çıkma dileğini noter aracılığı ile yönetim kuruluna bildirir. Bildiri tarihinden itibaren çıkma gerçekleşir.


ORTAKLIKTAN ÇIKARMA;
Madde 14- Durumları aşağıda gösterilen hallere uyanlar yönetim kurulu kararı ile ortaklıktan çıkarılır.
1. 10 uncu maddede yazılı ortaklık şartlarını kaybedenler.
2. Parasal yükümlülüklerini otuz gün geciktirmeleri üzerine, yönetim kurulunca noter aracılığı ile yapılacak ihtarı takip eden otuz gün içinde bu yükümlülüklerini yerine getirmeyenler.

3. Kooperatifin para, mal ve belgeleri üzerinde işledikleri suçlardan dolayı mahkum olanlar,
Çıkarma kararı gerekçeli olarak yönetim kurulu Karar defteri ile ortaklar deflerine kaydedilir. Kararın onaylı örneği çıkarılan ortağa tebliğ edilmek üzere 10 gün içinde notere tevdi edilir. Ortak, çıkarma kararının tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde iptal davası açabilir veya genel kurula itiraz edebilir. Bu itiraz, ilk toplanacak genel kurula sunulmak üzere yönetim kuruluna noter aracılığı ile tebliğ ettirilecek bir yazı ile yapılır. Genel kurula itiraz edildiği takdirde, yönetim kurulunun çıkarma kararı aleyhine iptal davası açılamaz, itiraz üzerine genel kurulca verilecek karara karşı iptal davası hakkı saklıdır.
Üç aylık süre içinde genel kurula veya mahkemeye başvurmak sureliyle itiraz edilmeyen çıkarma kararları kesinleşir.
Ortaklar, bu maddede gösterilmeyen sebeplerle ortaklıktan çıkarılamazlar.
Haklarındaki çıkarma kararı kesinleşmeyen ortakların ortaklık hak ve yükümlülükleri, çıkarma kararı kesinleşinceye kadar devam eder.


ORTAKLIĞI SONA ERENLERLE HESAPLAŞMA :
Madde 15-
Devir dışında bir nedenle ortaklığı sona erenlerin sermaye ve diğer alacakları, o yılın bilançosuna göre hesaplanarak, Bilanço tarihinden itibaren bir ay içinde geri verilir.
Ayrılan ortaklar kooperatifin yedek akçeleri üzerinde bir hak iddia edemezler.
Ortaklığı sona erenlerin alacak ve hakları, bunları isteyebilecekleri günden itibaren beş yıl geçmekle zaman aşımına uğrar.


ÖLEN ORTAĞIN DURUMU:
Madde 16- Ölen ortağın kanuni mirasçılarının üç ay içinde temsilci tayin ederek kooperatife bildirmeleri halinde, ortaklık hak ve yükümlülükleri kanuni mirasçıları lehine devam eder.
Mirasçıların temsilci tayin etmemeleri veya ortaklığa devam etmek islememeleri halinde, ölen ortağın alacak ve borçları 15’nci madde hükümlerine göre tasfiye edilir.


ORTAKLIĞIN DEVRİ:
Madde 17- Ortaklık, yazılı olarak yönetim kuruluna bildirilmek suretiyle 10.ncu maddedeki ortaklık şartlarını taşıyan kişilere devredilebilir.
Yönetim Kurulu, bu şekilde ortaklığı devralan kişiyi ortaklığa kabulden kaçınamaz.
Devir halinde eski ortağın kooperatife Karşı tüm hak ve yükümlülükleri yeni ortağa geçer, kooperatifçe, bu devir sebebiyle Taraflardan ayrıca bir ödemede bulunmaları istenemez.


ORTAKLIĞA TEKRAR GİRME
Madde 18-Ortaklığı sona erenler, ayrılma nedenlerinin ortadan kalkması halinde yeniden ortaklığa kabul edilebilirler.
Bu anasözlesmenin 14 ncü maddesinin 3 üncü bendi gereğince çıkarılanlar kooperatife tekrar alınamazlar.


ORTAKLIK SENEDİ
Madde 19- Her ortağın üyelik haklarının, ada yazılı ortaklık senedi ile temsil olunması şarttır. Bu senede kooperatifin unvanı, sahibinin adı ve soyadı, iş ve konut adresi, kooperatife girdiği ve çıktığı tarihler yazılır Bu hususlar, senet sahibi ile kooparatifi temsile yetkili olan kimseler tarafından imzalanır. Ortağın yatırdığı veya çektiği paralar tarih sırasıyla kaydedilir. Bu kayıtlar kooperatifin ödediği paralara ait ise ortak imza eder. imzalı ortak senedi makbuz hükmündedir Mezkûr senet anasözleşmeyi ihtiva etmek şartıyla ortaklık cüzdanı şeklinde de düzenlenebilir. Ortaklık senetleri kıymetli evrak niteliğinde olmayıp sadece ispat vesikası hükmündedir.

 

ORTAKLARIN ŞAHSİ SORUMLULUKLARI :
Madde 20-
Her ortak, kooperatifin borçlarına karşı, taahhüt ettiği pay tutarı kadar sorumludur.
Kooperatiften ilişkisi kesilen ortağın sorumluluğu, ayrıldığı tarihten itibaren iki yıl devam eder.
Kooperatife giren her ortak, girişinden önce doğmuş olan kooperatif borçlarından dolayı diğer ortaklar gibi sorumlu olur.
Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin sorumlulukları hakkındaki hükümler saklıdır.


EK ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ :

Madde 21- Bilanço açıkları, yedek akçelerden ve bunların yetmemesi halinde 61 nci maddeye göre oluşturulan Özel fondan karşılanamadığı takdirde ortaklar bilanço açıklarını kapatmada kullanılmak şartıyla sermaye paylarının bir katına kadar ek ödeme ile yükümlüdürler Ortaklardan istenecek ek ödemeler toplamı, o yılın bilanço açığı miktarını geçemez.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

KOOPERATİFİN ORGANLARI VE YÖNETİMİ
KOOPERATİFİN ORGANLARI :
Madde 22-
Kooperatifin organları şunlardır:
1. Genel Kurul,
2. Yönetim kurulu,
3. Denetim Kurulu.

 


GENELKURUL:
Görev ve yetkileri:
Madde 23-
En yetkili organ olan Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:
1. Bilanço,bilanço hesaplarının dökümü, gelir gider farkı hesapları İle yönetim kurulu ve denetçiler tarafìndan verilen raporları İnceleyerek kabul veya reddetmek, gelir gider farkının dağıtımı konusunu karara bağlamak.
2-Yönetim kurulu üyeleri ile denetim kurulu üyelerini seçmek, ibra etmek veya sorumluluklarına karar vermek, gerektiğinde bunları azletmek.
3-Yönetim ve denetim kurulu üyelerine verilecek aylık ücret, huzur hakkı ve yolluk miktarı ile bütçeyi görüşerek karara bağlamak.
4.Yönetim kurulu tarafından verilen ortaklıktan çıkarma kararlarına yapılan itirazları inceleyip karara bağlamak.
5. Kanun, anasözleşme ve iyi niyet esasları ile genel kurul kararlarına aykırı olduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının iptal edilip edilmeyeceği konusunda karar vermek.
6.Üst kuruluşa girme kararı vermek ve bu kuruluşta görevlendirilecek temsilcileri seçmek.
7. Ana sözleşmede yapılması öngörülen değişiklikler hakkında karar vermek.
8. Gayrimenkul alımında ve satımında takip edilecek usul ile alınacak gayrimenkulun niteliğini, yerini ve azami fiyatını, satılacak gayrimenkulun asgari fiyatını belirlemek.
9. İnşaat işlerinin yaptırılma yöntemini kararlaştırmak.
10. Şube açılmasına ve konusu ile ilgili teşebbüslere iştirak edilmesine karar vermek.
11. Bilanço açıklarının kapatılmasında kullanılmak üzere ortaklardan ek ödeme istenip istenmeyeceğine karar vermek.
12. Kooperatifin dağılması hakkında karar vermek, tasfiye kurulunu seçmek,
13. Kanun ve ana sözleşme ile genel kurula Tanınmış olan diğer konular hakkında karar vermek,
Genel kurul, yukarıdaki görev ve yetkilerini devir ve terk edemeyeceği gibi, kooperatifin amaçlan ile ilgili her türlü işler hakkında da karar verebilir


Oy Hakkı ve Temsil;
Madde 24-
Toplantı tarihinden üç ay evvel ortak olmayanlar hariç her ortak genel kurula katılma hakkına sahiptir. Her ortak yalnız bir oya sahip olup, yazı ile izin verilmek suretiyle bir ortak diğer bir ortağın oyunu kullanmak üzere Temsilci tayin edebilir. Her ortak ancak bir ortağa vekalet edebilir.
Eş ve birinci derece (ortağın; çocuğu, ana ve babası, eşinin annesi ve babası) akrabalar için temsilde ortaklık şartı aranmaz.
Yönelim kurulu başkan ve üyeleri ile kooperatifi temsile yetkili kılınan kimseler vekaleten oy kullanamazlar.
Kooperatifin işlerinin görülmesine herhangi bir surette katılmış olanlar, yönetim kurulunun ibrasına ait kararlarda oylamaya katılamazlar. Bu hüküm denetçiler hakkında uygulanmaz.
Hiç bir ortak; kendisi, eşi veya usul ve furuğu ile kooperatif arasında ortaklık ilişkileri  dışındaki şahsi bir işe veya uyuşmazlığa ait görüşmelerde oy kullanamaz.

 

Toplantı Şekilleri ve Zamanı

Madde 25-Genel kurul, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır.
Olağan genel kurul toplantısının, her yılın ilk altı ayı içinde yapılması zorunludur.
Olağanüstü genel kurul, kooperatif İşlerinin ve ana sözleşme hükümlerinin. gerektirdiği zaman ve surette toplanır.,
Toplantı Yeri
Madde 26- Genel Kurul Kooperatif merkezinin bulunduğu yerde toplanır
Çağrıya Yetkili Organlar
Madde 27-
Genel kurul yönetim kurulunca toplantıya çağırılır.
Gerekli hallerde denetim kurulu, kooperatifin ortağı bulunduğu üst birlik ve tasfiye memurları genel kurulu toplantıya çağırma yetkisine sahiptirler.
Genel kurul yukarıdaki şekilde toplanamadığı takdirde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca toplantıya çağrılabilir.
Ayrıca, 4 ortaktan az olmamak kaydıyla toplam ortak sayısının 1/10′unun isteği halinde, genel kurul 10 gün İçinde yönetim kurulu tarafından toplantıya çağırılır. Bu başvurunun, müştereken ve noter tebligatı ile yapılması gerekir.
Yönetim kurulunca bu isteğin zamanında yerine getirilmemesi ve sırasıyla denetim kurulu, kooperatifin ortağı bulunduğu üst birlik ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına aynı şekilde yapılan başvurulardan da bir sonuç alınamaması durumunda, istek sahipleri mahalli mahkemeye başvurarak genel kurulu bizzat toplantıya çağırma izni alabilirler.


Çağrının Şekli:
Madde 28-
Olağan ve olağanüstü toplantılara çağrı; taahhütlü mektupla, ayrıca gerektiğinde gazete ile gazete olmayan yerlerde mahalli örf ve adete göre ilan yoluyla yapılır. Çağrının sadece yazılı olarak imza karşılığında yapılması da mümkündür.
Çağrının, toplantı gününden en az 30 gün önce ve en çok iki ay içinde yapılması, toplantının gün ve saati ile yerinin ve gündem maddelerinin bildirilmesi zorunludur.
Çağrıda birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak olan sonraki toplantıların tarihi, saati ve yeri açıklanarak yeni bir bildirime gerek kalmaksızın bir defada ortaklara duyuru yapılabilir. Toplantılar arasında en az 7 ve en fazla 30 gün süre bulunması gerekir.
Sürelerin hesabında duyuru ve Toplantı günleri hesaba katılmaz.
Ana sözleşmenin değiştirilmesi söz konusu ise, yapılacak duyuruda değiştirilecek maddelerin numaralarının yazılması ile yetinilir.
Bütün Ortakların Hazır Bulunması

 

25/03/2006 YENİ ŞEKLİ:

Çağrı Şekli :

Madde:28 – Olağan ve olağanüstü toplantılara çağrı; Mahalli bir gazetede ve Kooperatif işyerlerinde ilanlarla veya yazılı olarak imza karşılığında veya taahhütlü mektupla yapılır.

Çağrının toplantı gününden en az 30 gün ve en çok iki ay içinde yapılması, toplantının gün ve saati ile yerinin ve gündem maddelerinin bildirilmesi zorunludur.

Çağrıda, birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak olan sonraki toplantıların tarihi, saati ve yeri açıklanarak yeni bir bildirime gerek kalmaksızın bir defada ortaklara duyuru yapılabilir. Toplantılar arasında, en az 7 ve en fazla 30 gün süre bulunması gerekir.

Sürelerin hesabında duyuru ve toplantı günleri hesaba katılmaz.

Ana sözleşmenin değiştirilmesi söz konusu ise, yapılacak duyuruda değiştirilecek maddelerin numaralarının yazılması ile yetilinir.

10/03/2018 YENİ ŞEKLİ:

Çağrı Şekli :

Madde:28 Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin çağrılar kooperatifin internet sitesinde ilan yoluyla yapılır. Kooperatifimize yazılı olarak iletilmiş olması şartıyla ortağın GSM (cep telefonu) numarasına gönderilecek kısa mesaj (SMS) veya tercihen elektronik posta adresi vermişse bu adrese gönderilecek e-posta aracılığı ile de çağrı yapılabilir. Alıcıdan kaynaklanan nedenlerle teslim edilmeyen bu tür gönderiler bir tam gün geçtikten sonra bir defaya mahsus olmak üzere yenilenir. Yayınlanan ilanlar ile bildirimlere ilişkin "gönder teslimat bilgisi" dökümünü genel kurul evrakı ile birlikte basılı şekilde ya da elektronik ortamda muhafazası ve incelemeye hazır tutulması şarttır. Çağrının sadece yazılı olarak imza karşılığında yapılması da mümkündür. Grup toplantılarına çağrıda buradaki şekil şartlarına uygun olarak gerçekleştirilir. Çağrı kooperatifin internet sitesinde yayınladığı tarih itibariyle yapılmış sayılır. Çağrının toplantı gününden en az 30 gün önce ve en çok iki ay içinde yapılması toplantının gün ve saati ile yerinin ve gündem maddelerinin bildirilmesi zorunludur. Çağrıda birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak olan sonraki toplantıların tarihi saati ve yeri açıklanarak yeni bir bildirime gerek kalmaksızın bir defada ortaklara duyuru yapılabilir. Toplantılar arasında en az 7 ve en fazla 30 gün süre bulunması gerekir. Sürelerin hesabında duyuru ve toplantı günleri hesaba katılmaz. Ana sözleşmenin değiştirilmesi söz konusu ise yapılacak duyuru da değiştirilecek maddelerin numaralarının yazılması ile yetinilir.


Madde 29- Kooperatifin bütün ortaklarının veya temsilcilerinin hazır bulunması ve itirazın olmaması halinde, Genel kurul toplantılarına ilişkin diğer hükümler saklı kalmak şartiyle toplantıya çağrı hakkındaki Hükümlere uyulmamış olsada kararlar alınabilir. Ancak, kararların muteber olabilmesi için Toplantıda BAKANLİK Temsilcisi bulundurulması hususuna gerekli işlemlerin yapılmış olması şarttır.
Yukarıdaki fıkraya göre alınan kararlar, tüm ortaklar ve ortakların Toplantıda oy birliği ile seçecekleri temsilciler tarafından imzalanacak bir tutanağa bağlanır.

Bakanlığa Müracaat ve Gönderilecek Belgeler

Madde 30- Genel kurul Tarihi ile yeri ve gündemi, toplantıdan en az 15 gün önce, Ankara’da Sanayi ve Ticaret Bakanlığına (Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü) diğer illerde ise kooperatif merkezinin bulunduğu yerdeki Valiliğe (İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü) yazılı olarak bildirilir.
Bu bildirime, Bakanlıkça Tespit edilen miktardaki temsilci ücretinin ilgili Maliye veznesine yatırıldığını gösteren belge eklenerek toplantıda temsilci bulundurulması talep edilir.


Gündem:
Madde 31-
Olağan genel kurul gündemine aşağıdaki hususlar yazılır.
1. Yönetim ve denetim kurulları Tarafından verilen raporların okunması,
2. Bilanço, envanter ve gelir-gider farkı Hesaplarının incelenmesi onanması veya reddi,
3. Yönetim kurulu ile denetim kurulu üyelerinin ibrası,
4. Süresi biten yönetim ve denetim kurulu üyelerinin yerine yenilerinin seçilmesi,
5. Gelecek yılın bütçe ve çalışma programının görüşülmesi ve karara bağlanması,
6. Gerekli görülen diğer hususlar.
Olağanüstü genel kurul gündemi, çağrının amacına göre tayin ve tesbit olunur.
Dörtten az olmamak üzere ortakların en az 1/10′u tarafından genel kurul toplantı tarihinden en az yirmi gün önce müştereken ve noter tebligatı ile bildirilecek hususların gündeme konulması zorunludur.
Gündemde olmayan hususlar görüşülemez. Ancak kooperatife kayıtlı ortakların en az 1/10′unun gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce yazılı teklifte bulunmaları halinde, hesap tetkik komisyonunun seçilmesi, bilanço incelemesinin ve ibranın geriye bırakılması, çıkan veya çıkarılan ortaklar hakkında karar alınması, genel kurulun yeni bir toplantıya çağrılması ve kanun, ana sözleşme ve iyi niyet esasları ile genel kurul kararlarına aykırı olduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının iptali, yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin azli ve yerlerine yenilerinin seçilmesi ile ilgili hususlar, genel kurula katılanların yarıdan bir fazlasının kabulü ile gündeme alınır.
Ortaklar Cetveli:
Madde 32- Yönetim kurulu; her genel kurul toplantısından önce, tüm ortakların ortak numaraları, isim ve ikametgahları ile, asaleten ve vekaleten imzalanacak yerleri gösterir yönetim kurulunca imzalı bir ortaklar cetveli hazırlamakla yükümlüdür.
Bu cetvel toplantıya katılanlar ile genel Kurul başkan ve Bakanlık temsilcisi tarafından isim yazılarak ayrıca imzalanır.
Görüşme ve karar nisabı:
Madde 33- Genel kurulun toplanabilmesi ve gündemdeki konuları görüşebilmesi için, kooperatife kayıtlı ortaklardan genel kurula katılma hakkına sahip olanların en az 1/4′ünün şahsen veya temsilen toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda nisap temin edilmediği takdirde, ikinci toplantıda nisap aranmaz.
Genel kurulda kararlar, ortaklar cetvelinde imzası bulunanların yarıdan fazlasının oyu ile alınır.
Ancak kooperatifin dağılması, diğer bir kooperatifle birleşmesi veya anasözleşmede değişiklik yapılması ile ilgili kararlar ortaklar cetvelinde imzası bulunanların 2/3 çoğunluğu ile verilir.
Sorumluluk hükümlerinin değiştirilmesine ilişkin genel kurul kararlarında 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 52 nci maddesi hükmüne göre işlem yapılır.
Toplantının Açılması ve Başkanlık Divanı:


Madde 34- Genel kurul toplantısı; Bakanlık temsilcisi bulundurulması hususunda usulüne uygun başvurunun ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun değişik 87 nci maddesine göre işlem yapıldığının tespiti ile toplantı nisabının sağlanması üzerine ve çağrıyı yapan organca yetkili kılınan kimseler tarafından açılır. Müteakiben bir genel kurul başkanı ile kararlaştırılacak sayıda sekreter üye ve gerektiğinde oy toplayıcı üye seçilir.Genel kurul başkan ve üyelerinin, ortaklardan veya kooperatifin üst kuruluşlarının temsilcileri arasından seçilmesi şarttır.


Oy Kullanmanın Şekli:
Madde 35-
Oylamalar el kaldırmak suretiyle yapılır, ancak, genel kurula katılanların yarıdan fazlasının talebi halinde gizli oya başvurulur.


Bilançonun Tasdiki ve ibra :
Madde 36- Bilançonun tasdikine dair olan genel kurul kararı yönetim kurulu ile denetim kurulunun ibrasını da kapsar. Ancak, bilançoda bazı hususlar gösterilmemiş veya bilanço yanlış olarak düzenlenmiş ise bilançonun tasdiki ile bu organlar ibra edilmiş olmazlar.
Denetim raporunun okunmasından önce bilanço ile hesapların kabulü hakkında verilen kararlar geçerli değildir.
İbra edilmeyen yönetim ve denetim kurulu üyeleri, bu organlara aynı genel kurulda tekrar seçilemezler.
İbra edilmeyen yönetim kurulu aleyhine tazminat davası açılabilmesi için, bu konuda genel kurulca karar verilmiş olması gereklidir. Kooperatif denetçileri genel kurul karar tarihinden itibaren bir ay içinde dava açmaya mecburdur. Bu müddetin geçirilmesiyle dava hakkı düşmez. Davanın reddi halinde, yönetim kurulu üyeleri tazminat talebinde bulunamazlar.


Kararların Tesiri:
Madde 37-
Kanun ve ana sözleşmeyi uygun surette toplanmış genel kurulda alınan kararlar, toplantıda bulunmayanlar veya aleyhte oy kullananlar hakkında da geçerli ve bağlayıcıdır.


Kararların iptali:
Madde 38-
Aşağıda yazılı kimseler kanuna, ana sözleşme hükümlerine ve iyi niyet esaslarına aykırı olduğu iddiasıyla genel kurul kararları aleyhine, toplantıyı izleyen günden başlamak üzere bir ay içinde, kooperatif merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeye başvurabilirler.
1.Toplantıda hazır bulunup da kararlara muhalif kalarak keyfiyeti tutanağa geçirten veya oyunu kullanmasına haksız olarak müsaade edilmeyen yahut toplantıya çağrının usulü dairesinde yapılmadığını veyahut gündemin gereği gibi ilan veya tebliğ edilmediğini yahut da genel kurul toplantısına katılmaya yetkili olmayan kimselerin karara katılmış bulunduklarını iddia eden pay sahipleri.
2.Yönetim Kurulu.
3.Kararların yerine getirilmesi yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin şahsi sorumluluklarını mucip olduğu takdirde bunların her biri.
Bozma davasının açıldığı ve duruşmanın yapılacağı gün, yönetim kurulu tarafından usulen ilan olunur.
Bir kararın bozulması, bütün ortaklar için hüküm ifade eder. Bozma kararının kesinleşmesi halinde, bu husustaki ilam tescil ve ilan ettirilir.


Genel Kurul Tutanağı:
Madde 39-
Genel kurul toplantılarının muteber olması için, ortaklar tarafından yapılan beyanlar ile muhalif kalanların muhalefet sebeplerini, yapılan seçimler ile verilen kararları içeren bir tutanak düzenlenir. Bu tutanakta, toplantıya asaleten ve vekaleten katılanların sayısı ile kullanılan oy sayısı ayrıca gösterilir.
Genel kurul tutanağının altı, genel kurul başkan ve üyeleri ile Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.


Genel Kurul Kararlarının Tescil ve ilanı:
Madde 40-
Toplantıya çağrının usulüne uygun yapıldığını gösteren belgeler ile ortaklar cetveli ve genel kurul tutanağı toplantı tarihinden itibaren 15 gün içinde Ticaret Sicili Memurluğuna verilmekle birlikte gerekli tescil ve ilan işlemi yaptırılır.

 

Bakanlığa Gönderilecek Belgeler:

Madde 41- Toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde, yönetim ve denetim kurulları raporları ile bilanço ve gelir — gider cetvelleri, genel kurul toplantı tutanağı ile ortaklar cetvelinin ve istenebilecek diğer belgelerin onaylı birer örneği, kooperatifin Ticaret siciline tescil edildiği yerdeki il Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne tevdi edilir.


YÖNETİM KURULU
Seçimi ve süresi:
Madde 42-
Yönetim kurulu,Genel kurulca en az bir,en çok dört yıl için seçilir ve en az üç üyeden oluşur.Genel kurulca böyle bir süre tespiti yapılmaması halinde 2 yıl için seçilmiş sayılır.
Yönetim kuruluna seçilen üye sayısı kadar da yedek üye seçilir.
Süresi sona eren üyeler yeniden seçilebilir.Genel kurul luzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.


Seçilme Şartları :
Madde 43-
Yönetim kurulu üyelerinde aşağıdaki şartlar aranır.
1-Kooperatif ortağı olmak ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak.
2-Türk vatandaşı olmak.
3-Başka bir tüketim kooperatifinde yönetim kurulu üyesi olmamak.
4-Türk ceza kanununun zimmet,ihtilas,irtikap,rüşvet,görevi kötüye kullanma,sahtekarlık, hırsızlık,dolandırıcılık,hileli iflas,emniyeti suistimal ve devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara ilişkin hükümleri ile 1163 sayılı kooperatifler kanununa göre mahkum olmamak.
5-Aynı zamanda kooperatifte denetçi olmamak.

6.Kooperatif denetçileri ile üçüncü derece dahil(kendisinin ve eşinin,anne,baba,çocuk,büyükanne,torun,amca,hala,dayı,teyze,kardeş,kardeş çocuğu) akraba olmamak veya aralarında iş ortaklığı bulunmamak.
Yönetim kurulu üyeliğine seçilen tüzel kişiler yukarıdaki şartları taşıyan gerçek kişiler vasıtasıyla temsil edilirler.
Seçilme şartları denetim kurulu tarafından araştırılır.Bu şartları taşımadıkları halde seçilenler ile sonradan kaybedenlerin görevlerine yönetim kurulunca son verilir.
Haklarında yukarıdaki suçlarla ilgili olarak kamu davası açılmış olanların görevleri ilk genel kurul toplantısına kadar devam etmekle beraber yönetim kurulunca bu durumdaki üyelerin genel kurulca azli veya göreve devamı hakkında karar alınmak üzere yapılacak ilk genel kurul gündemine madde konulur.


Görev ve Yetkileri :
Madde 44-
Yönetim kurulu,kanun ve anasözleşme hükümleri içinde kooperatifin faaliyetini yöneten ve onu temsil eden icra organıdır.
Yönetim Kurulunun Başlıca Görev ve Yetkileri şunlardır.
1-Ortakların tüketim maddelerine olan ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmak.
2-Yıllık bilanço ile Gelir-Gider hesabının hazırlanmasını sağlamak.
3-Ortaklar ile ortak olmak için başvuranların anasözleşmede belirtilen şartları taşıyıp taşımadıklarını araştırmak.
4-Kooperatifin amaçlarının gerçekleşmesinde kullanılmak üzere ilgili kuruluşlardan borç para almak.
5-Kredi alma işlerinde,kooperatife kredi açacak müesseselere olan taahhüt ve vecibelerinden ortakları haberdar etmek.
6-Kooperatife yapılan bağışları kooperatif amacına uygun işlerde kullanmak.
7-Bakanlıkça istenecek her türlü evrak ve vesaiki ibraz etmek,bilgi vermek ve denetim için gönderilen yetkili elemanlara gerekli kolaylığı göstermek.
8-Kooperatifi resmi dairelerde,mahkemelerde ve üçüncü şahıslara karşı temsil etmek.
9-İbra etmek,dava açmak,sulh olmak veya davadan vazgeçmek.
10-Genel kuruldan karar almak şartı ile kooperatifin taşınır ve taşınmaz mallarını satmak veya rehine koymak.
11-Doğacak sorumluluk yönetim kuruluna ait olmak üzere,kendi ortakları arasından veya hariçten bir veya birkaç kişiyi kooperatifi ilzam edecek tasarruflarda bulunmaya veya muayyen işlerde kooperatifi temsil etmeye yetkili kılmak.


Görev Bölümü ve Toplantılar :
Madde 45-
Yönetim kurulu üyeleri ; seçimi takiben yapacakları ilk toplantıda aralarından bir başkan,bir ikinci başkan,gereğine göre de birer katip ve muhasip üye seçerek görev bölümü yaparlar.
Yönetim kurulu, başkanın bulunmadığı zamanlarda ikinci başkanın çağrısı ile toplanır. Toplantı en az ayda bir defa ve an az yarıdan fazla üyenin katılmasıyla yapılır. Kararlar toplantıda bulunanların çoğunluğu ile verilir. Oyların eşitliği halinde keyfiyet gelecek toplantıya bırakılır. Ondada eşitlik halinde söz konusu teklif reddedilmiş sayılır.
Toplantılarda bulunmayan üyeleri temsilen oy kullanılamaz. Üyeler, şahsi menfaatlerini ilgilendiren hususların görüşülmesi sırasında toplantıya katılamazlar.
Özürsüz olarak üst üste üç defa toplantıda hazır bulunmayan üye çekilmiş sayılır.
Toplantılar kooperatif merkezinde yapılır. Ancak üyelerin çoğunluğunun tasvibi ile başka herhangi bir yerde de yapılabilir.
Alınan kararlar tarih ve numara sırasıyla yönetim kurulu karar defterine işlenir.tüm üyelerin isimleri kararın baş tarafına yazılır ve alt tarafı toplantıya katılanlarca isim yazılarak imzalanır.
Verilen karara karşı olanlarla çekimser kalan üyeler, karşı olma veya çekimser kalma sebeplerini kararın altına yazarak imzalarlar.

 


Kooperatifin Temsil ve İlzamı :
Madde 46-
Kooperatif adına düzenlenecek evrakın muteber olması veya kooperatifin ilzamı için, kooperatif ünvanı altında temsile yetkili olanlardan ikisinin imzası gereklidir.
Yönetim kurulu, kooperatifi temsil ve kooperatif adına imza atmaya yetkili şahısları karar ile tespit eder ve bu kararın noterlikçe onaylanmış bir sureti, imzalarla birlikte tescil edilmek üzere ticaret sicili memurluğuna verilir.
Gerektiğinde, yukarıdaki fıkra hükmüne göre hareket edilerek imza yetkisine sahip kimseler değiştirilebilir.

 

Üyeliğin Boşalması:

Madde 47- Yönetim kurulu üyeleri, istifa etmek suretiyle her zaman çekilebilirler.
Herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliğinin boşalması halinde, yönetim kurulunca aldıkları oy sırasına göre yedek üyeler çağrılır. Eşit oy alanlar arasında kur’a çekilir.
Yönetim kurulu toplantı nisabını kaybederse boşalan yönetim kurulu üyeliklerine denetim kurulu tarafından geciktirilmeksizin yeteri kadar yedek üye çağırılır.
Yedek üyelerle de yönetim kurulunun tamamlanamaması halinde, eğer yönetim kurulu toplantı nisabını kaybetmemişse, T. Ticaret Kanununun 315 inci maddesinin birinci fıkrasına göre hareket olunur. Yönetim kurulu toplantı nisabının altına düşmüşse, denetim kurulu tarafından seçimler yapılmak üzere derhal genel kurul toplantıya çağırılır.


Sorumluluk ve Yasak Muameleler:
Madde 48-
Yönetim kurulu, kooperatif işlerinin yönetimi için gereken titizliği gösterir ve kooperatifin başarısı ve gelişmesi yolunda bütün gayretini sarf eder.
Üyeler, yönetim kurulundaki faaliyetleri sırasında öğrendikleri ticaret veya işletme sırlarını saklamakla yükümlüdürler.
Yönetim kurulu, gerekli defter ve belgeler ile genel kurul evraklarının ve ortak listelerinin muntazam hazırlanıp, tutulup, saklanmasından ve gelir-gider hesabı ile yıllık bilançonun kanuni hükümlere uygun olarak hazırlanıp incelenmek üzere denetçilere verilmesinden sorumludur.
Yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif memurları ortaklık işlemleri dışında kendisi veya başkası namına, bizzat veya dolaylı olarak kooperatifle kooperatif konusuna giren bir ticari muamele yapamaz.
Yönetim kurulu üyeleri ve temsile yetkili şahıslar, genel kurulun devredemeyeceği yetkilerini kullanamaz.
Yönetim kurulu üyeleri, kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan müteselsilen sorumlu olup, kooperatife tazmin etmekle yükümlüdürler.
Kusurlu olmadığını ispat eden üyeler ile, karara muhalif kalıp durumu hemen denetim kuruluna yazılı olarak bildiren veya özürü nedeniyle toplantıda hazır bulunmayan üyeler sorumluluktan kurtulurlar.
Görevi sona eren üyenin iş gördüğü zamana ait sorumluluğu ayrılış tarihinden itibaren beş yıl devam eder.


Yönetim kurulu Üyelerinin Ücretleri:
Madde 49-
Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile murahhas üyelere bu sıfatla yapacakları hizmet için aylık ücret veya katılacakları her toplantı için bir huzur hakkı ve yapacakları görev seyahatleri için yolluk ödenir. Ödemenin miktar ve şekli genel kurulca kararlaştırılır.
Yönetim kurulu üyelerine, genel kurulca kararlaştırılan yukarıdaki nev’i ve miktarların dışında hiç bir ödeme yapılamaz.


Murahhas Üye :
Madde 50-
Yönetim kurulu kararı ile, üyelerden bir veya bir kaçı kooperatifi temsil yetkisini haiz murahhas üye seçilebilir.
Murahhas üyelerin seçilmesi ve değiştirilmesi ticaret siciline tescil ettirilir.


Müdür ve Diğer Personel:
Madde 51-
Yönetim kurulu, kooperatifin mali ve idari işlerini yürütmek üzere kendi arasından veya hariçten bir müdür ile kooperatif işlerinin gerekli kıldığı diğer personeli istihdam edebilir. Bunlar kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan sorumludur.
İstihdam edilecek personelin nitelik ve görevleri yönetim kurulu kararı ile belirlenir.
Bütçede belirtilmek şartı ile bu personele yönetim kurulunca tespit edilecek ücret verilir.

 

DENETİM KURULU

Seçimi ve Süresi :
Madde 52-
Genel Kurulca en az bir yıl için ortaklar arasından veya dışarıdan en az 3  veya daha fazla denetim kurulu üyesi ile bir o kadar da yedeği seçilir.Genel kurulca süre tespiti yapılmaması halinde bir yıl için seçilmiş sayılır.Süreleri biten üyeler tekrar seçilebilir. Genel kurul denetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.


Seçilme Şartları:
Madde 53-
Denetim kurulu üyelerinde aşağıdaki şartlar aranır:
1. Türk vatandaşı olmak ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak,
2. Türk Ceza Kanununun zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, görevi suistimal, sahtekarlık, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, emniyeti suistimal ve Devletin şahsiyetine karşı suçlara ilişkin hükümleri ile kooperatifler Kanunu hükümlerine göre mahkum olmamak,
3. Aynı zamanda kooperatifte yönetim kurulu üyesi, kooperatif personeli veya yönetim kurulu üyeleriyle üçüncü derece dahil kan ve sıhri hısım (Kendisinin ve eşinin, anne, baba, çocuk, büyükanne, büyükbaba, torun, amca, hala, dayı, teyze,kardeş, kardeş çocuğu) olmamak, yönetim kurulu üyeleriyle aralarında iş ortaklığı bulunmamak.


Görev ve Yetkileri:
Madde 54-
Denetim kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır.
1. Yıllık bilanço ve sonuç hesaplarını inceleyerek bu husustaki görüşlerini birlikte veya tek başına genel kurula bir raporla bildirmek,
2. Kooperatif işlemlerinden bilgi edinmek ve gerekli kayıtların düzenli olarak tutulmasını sağlamak amacıyla en âz üç ayda bir defa kooperatifin defterlerini incelemek.
3. En az üç ayda bir defa kooperatifin nakit mevcudu ile menkul değerlerini kontrol etmek,
4. Bütçe , bilanço ve gelir-gider cetvelini denetlemek,
5. Yönetim kurulunun ihmali halinde genel kurulu olağan veya olağanüstü toplantıya davet etmek,
6. Yönetim kurulu üyelerinin kanun ve ana sözleşme hükümleri ile iyi niyet esaslarına uygun davranmalarına nezaret etmek,
7. Yönetim kurulu üyelerinin gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarını araştırmak, toplantı nisabının kaybedilmesi halinde boşalan bu üyeliklere geciktirmeksizin yeteri kadar yedek üye çağırmak,
8. Kooperatif ortaklarının, yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif personeli hakkındaki şikayetlerini incelemek ve inceleme sonucunu yıllık raporunda açıklamak,
9. Uygun gördükleri teklifleri yönetim kurulu ve genel kurul toplantıları gündemine koydurmak,
Denetim kurulu üyeleri, görevleri çerçevesinde işlerin yürütülmesinde gördükleri noksanlıkları, kanun ve ana sözleşmeye aykırı hareketleri bundan sorumlu olanların bağlı bulundukları organa ve gerekli hallerde aynı zamanda genel kurula haber vermekle yükümlüdürler.
Denetim kurulu, kendilerine kanun ve ana sözleşme ile verilen görev ve yetkileri, gerektiğinde tek başlarına da kullanabilirler.
Denetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarına katılırlar. Ancak, yönetim kurulu toplantılarında oy kullanamazlar.


Sorumluluk :
Madde 55-
Denetim kurulu üyeleri, kanun ve ana sözleşme ile kendilerine yükletilen görevleri hiç veya gereği gibi yapmamalarından doğan zararlardan dolayı kusursuz olduklarını ispat etmedikçe müteselsilen sorumludurlar.
Bunlar, görevleri sırasında öğrendikleri ve açıklamasında kooperatif veya ortaklar için zarar umulan hususları açıklayamazlar.

 

Denetim Kurulu Üyeliğinin Boşalması:
Madde 56-
Denetim kurulu üyeleri istifa etmek suretiyle her zaman görevlerinden çekilebilirler.
Kanun ve ana sözleşmede belirtilen şartları taşımadıkları veya sonradan kaybettikleri anlaşılanların üyelikleri kendiliğinden sona erer.
Üyeliğin her hangi bir nedenle boşalması halinde yerlerine en çok oy alan yedekleri geçer. Yedeklerle beraber üye sayısı genel kurulca belirlenen sayının altına düştüğü takdirde, mevcut üye veya üyeler ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere yerine birisini seçerler. Yedekler de dahil toptan boşalma olursa, Türk Ticaret Kanununun 351 inci maddesinin son cümlesine göre hareket edilir.


Denetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri:
Madde 57-
Denetim kurulu üyelerine verilecek ücretin miktarı ile ödeme şekli, gene! kurul tarafından tespit olunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

KOOPERATİFİN HESAPLARI VE DEFTERLERİ


HESAPLAR:

Hesap Dönemi, Bilanço ve Netice Hesapları:
Madde 58-
Kooperatifin hesap dönemi takvim yılıdır, ilk faaliyete geçildiği yıldaki hesap dönemi kooperatifin kurulduğu tarihten başlar ve aynı yılın 31 Aralık tarihinde sona erer.
Yönetim kurulu her yıl 31 aralık tarihi itibariyle envanter yapar, bilançoyu ve gelir-gider hesaplarını hazırlayıp genel kurul toplantısından en az bir ay önce denetim kurulu üyelerine verir. Denetim kurulu üyeleri bunları en çok on gün içinde inceleyerek müştereken düzenleyecekleri raporla birlikte yönetim kuruluna iade ederler. Bilanço ve netice hesapları genel kurul toplantısından en az 15 gün önce kooperatif merkezinde ortakların incelemesine sunulur ve isteyenlere birer sureti verilir.


Muhasebe Usulü:
Madde 59-
Kooperatifin hesapları, genel kabul görmüş muhasebe prensip ve usullerine uygun olarak tutulur ve mali durum tabloları buna uygun şekilde hazırlanır.


Gelir Gider Farkı ve Dağıtımı:
Madde 60-
Gelir gider farkı genel kurulca onaylanan yıllık bilançoya göre tespit edilir.Müspet gelir gider farkının %15′i yedek akçe ve %1’i tanıtma ve eğitim fonu olarak ayrıldıktan sonra, genel kurul geri kalan müspet gelir-gider farkının tamamının veya bir kısmının ortakları muameleleri oranında risturn olarak dağıtılmasına karar verilebileceği gibi yedek akçe, özel fon, ortaklar ve personel için yardım fonu arasında da bölüştürebilir.
Yukarıdaki fıkraya göre ayrılan % 1 oranındaki fon, bilançonun genel kurulca onaylanmasından itibaren bir ay içinde 1163 sayılı Kanun’un 94 ncü madesi uyarınca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı emrindeki tanıtma ve eğitim hizmetleri fonu hesabına yatırılır.
Gelir gider farkı menfi olduğu takdirde ortaya çıkan açık yedek akçelerden, bunların yetmemesi halinde 61 nci maddeye göre oluşturulan özel fon ile ek ödemeler veya ortak sermaye paylarından karşılanır.
Menfi neticeler ortadan kaldırılmadıkça gelir gider farkı dağıtımı yapılamaz.
Yedek akçeler ortaklara dağıtılamaz.
Sermaye üzerinden kazanç dağıtılamaz.
Yönetim ve denetim kurulu üyelerine kazanç üzerinden pay verilemez.
Kooperatif ortak içi ve ortak dışı iş yapar.

 

YENİ ŞEKLİ : (14.04.1996 tarih ve 15. genel kurul)

Madde 60 : Gelir gider farkı genel kurulca onaylanan yıllık bilançoya göre tesbit edilir.Müsbet gelir gider farkının %15’i yedek akçe, yedek akçe ve % 1’i tanıtma ve eğitim fonu olarak ayrıldıktan sonra %5’i ölüm yardım fonu, %8’i personel ihbar ve kıdem tazminat fonu ayrılır. Genel kurul geri kalan müsbet gelir gider farkını tamamının veya bir kısmının ortaklara muameleleri oranında risturn olarak dağıtılmasına karar verebileceği gibi yedek akçe özel fon ortaklar ve personel için yardım fonu arasındada bölüştürebilir. Ortak dışı işlemlere isabet eden gelir gider farkından her türlü vergiler ve fonlar çıktıktan sonra kalanın %20’si geliştirme özel fonuna aktarılır, %80’i ortaklara ödenmiş sermaye payları oranında dağıtılır. Yukarıdaki fıkraya göre ayrılan %1 oranındaki fon bilançonun genel kurulca onaylanmasından itibaren 1 ay içinde 1163 sayılı kanunun 94. Maddesi uyarınca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı emrindeki tanıtma ve eğitim hizmetleri hesabına yatırılır. Gelir gider farkı menfi olduğu takdirde ortaya çıkan açık yedek akçelerden, bunların yetmemesi halinde 61. Maddeye göre oluşturulan özel fon ile ek ödemeler  veya ortak sermeye paylarından karşılanır.

Menfi neticeler ortadan kalmadıkça gelir gider farkı dağıtımı yapılamaz. Yedek akçeler ortaklara dağıtılamaz. Sermaye üzerinden kazanç dağıtılamaz.

Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine kazanç üzerinden pay verilemez. Kooperatif ortak içi ve ortak dışı işlemler yapar.

(14.04.1996 tarih ve 15. genel kurul)

 

Özel Fon:
Madde 61-
Kooperatif ortak dışı işlemlerde bulunmuş ise,60.cı madde gereğince tanıtma ve eğitim fonu için ayırım yapıldıktan sonra ,bu işlemlerden elde edilen müspet farkın geri kalanının tamamı ile 60.cı maddenin ikinci fıkrasına göre kararlaştırılabilecek miktar,kooperatifin gelişmesine yarayacak işlerde kullanılmak üzere özel bir fon hesabında toplanır.Bu fonda toplanan hasılanın kullanımına ilişkin esaslar genel kurulca kararlaştırılır.


Yedek Akçelerin ve Fonların Nemalandırılması:
Madde 62-
Yedek akçelerin ve özel fonların nemalandırılmasına ilişkin şekil ve şartlar genel kurulca kararlaştırılır.


Devir Teslim Tutanağı:
Madde 63-
Yönetim kurulu üyeleri ve memurları, görev devir ve teslimleri sırasında sorumlulukları altındaki para, mal, defter, belge ve diğer kooperatif varlıklarını bir tutanakla yeni görevlilere teslim etmekle yükümlüdürler.

 


Avanslar ve Ödemeler:
Madde 64-
Kooperatifin amaç ve işleri dışında avans verilemez ve ödeme yapılamaz. Her türlü ödemelerin geçerli belgelere dayandırılması şarttır
Verilecek avansın sebebi, miktarı, süresi, geri alınma şartları, kapatılması şekli ile kasada günlük olarak bulundurulacak azami para miktarı ve kooperatif parasının amaçlara uygun şekilde değerlendirilmesi usulü yönetim kurulu tarafından belirlenir.


Kooperatifin Aczi Halinde Yapılacak işler :
Madde 65-
Kooperatifin aciz halinde bulunduğunu kabul ettirecek ciddi sebepler mevcut ise, yönetim kurulu piyasada cari fiyatlar esas olmak üzere, derhal bir ara bilançosu tanzim eder. Son yılın bilançosu veya daha sonra yapılan bir tasfiye bilançosu veyahut da yukarıda sözü geçen ara bilançosu kooperatif mevcudunun borçlarını artık karşılamayacağını gösteriyorsa yönetim kurulu Sanayi ve Ticaret Bakanlığına durumu bildirerek genel kurulu derhal olağanüstü toplantıya çağırır. Son yılın bilançosunda kooperatif varlığının yarısı karşılıksız kalırsa yönetim Kurulu derhal genel kurulu toplantıya çağırarak durumu ortaklara arz eder. Aynı zamanda ilgili mahkeme ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bilgi verir. Ancak, bilançoda tespit edilen açık üç ay içinde ortakların ek ödemeleriyle kapanmadığı takdirde yine Bakanlık haberdar edilir.
Mali durumun düzeltilmesinin mümkün görülmesi halinde yönetim kurulunun veya alacaklılardan birinin isteği üzerine mahkeme iflasın açılmasını erteleyebilir. Bu takdirde, mahkeme mevcutlar defterinin tutulması, yönetim memuru (yediemin) atanması gibi kooperatif varlığının korunmasına ve devamına yarayan tedbirleri alır.

 

DEFTERLER:

Tutulacak Defterler:
Madde 66-
Kooperatifte aşağıdaki defterlerin tutulması zorunludur,
1-Yevmiye defteri
2-Defteri kebir
3. Envanter defteri
4- Karar defteri,
5. Ortaklar defteri .
Kooperatifte bu defterlerden başka, kasa defteri ile işin mahiyet ve öneminin gerektirdiği diğer defterlerde tutulur.


Yevmiye Defteri:
Madde 67-
Yevmiye defteri, kayda geçirilmesi gereken işlemlerin belgelerden çıkarılarak tarih sırasıyla ve madde halinde düzenli olarak yazılmasına mahsus defterdir.
Yevmiye maddelerinin en az aşağıdaki bilgileri içermesi şarttır.
a) Madde sıra numarası (Makina ile tutulan muhasebelerde zorunlu değildir.),
b) Tarih,
c) Borçlu Hesap,
d) Alacaklı Hesap,
e) Meblağ (Yardımcı hesaplara taksim edilenlerin , izahat sütununda gösterilmesi şarttır.),
f) Her kaydın dayandığı belgenin türü, tarihi ve numarası,
Yevmiye defterine geçirilecek kayıtlar haklı sebep olmaksızın on günden fazla geciktirilemez.
Yevmiye defteri yeni senenin en geç Ocak ayı sonuna kadar notere ibraz edilip son kaydın altına noterce “görülmüştür” sözü yazılarak mühür ve imza ile tasdik ettirmek şarttır.

 


Defteri Kebir:
Madde 68-
defteri kebir, yevmiye defterine geçirilmiş olan işlemleri buradan alarak sistemli bir surette hesaplara dağıtan ve tasnifli olarak bu hesaplarda toplayan defterdir.
Defteri kebirdeki kayıtların en az aşağıdaki bilgileri ihtiva etmesi şarttır.
a) Tarih,
b) Yevmiye defteri madde numarası,
c) Meblağ,
d) Toplu hesaplarda yardımcı nihai hesapların isimleri,
Kooperatifin’ iş hacmine ve hesap durumuna göre yevmiyeli defteri kebir de kullanılabilir.


Envanter Defteri:
Madde 69-
Envanter defterine, kooperatifin açılış tarihinde ve müteakiben her hesap dönemi sonunda çıkarılan envanterler ve bilançolar kaydolunur.
Kanunda aksine hüküm olmadıkça hesap dönemi sonu için çıkarılacak envanter ve bilançoların ertesi hesap döneminin ilk üç ayı içinde tamamlanmış olması gerekir.
Envanter defterine geçirilen envanter ve bilanço, yönetim kurulunca imza ve notere ibraz olunur, noterce son kaydın altına “görülmüştür” sözü yazılarak mühür ve imza ile tasdik ettirmek şarttır.


Karar Defteri:
Madde 70-
Karar defterine genel kurul ve yönetim kurulu tarafından görüşmeler sonucunda verilen kararlar yazılır.
Yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul karar defteri olarak ayrı ayrı tutulur.
Genel kurul karar defterine, yönetim kurulunca aslına uygunluğu tasdik ettirilmiş olarak genel kurul tutanakları yazılır veya yapıştırılır.


Ortaklar Defteri:
Madde 71-
Ortaklar defterine, her ortağın adı-soyadı, iş ve konut adresi, kooperatife giriş ve çıkış tarihleri ile yatırdığı veya çektiği paralar tarih sırasıyla yazılır.
Çıkarılan ortaklarla ilgili çıkarma kararının gerekçeli olarak bu deftere yazılması ve çıkarma işleminin kesinleştiği tarihin gösterilmesi gerekir.


Defterleri Tastik Ettirme Yükümlülüğü:
Madde 72-
Kooperatifin tutmak zorunda olduğu yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ve her iki karar defteri kullanılmaya başlanılmadan önce notere ibraz olunur. Noter bu defterleri mühür ve imzasıyla tasdik eder.


Defter ve Belgelerin Saklanması:
Madde 73-
Kooperatif ile ilgili yazı mektup, telgraf, fatura, cetvel, senet, makbuz, tutanak, şartname, proje, hak ediş, fiş gibi belgelerle ödemeleri gösteren belgeler, mukavele, taahhüt, kefalet, sair teminat senetleri ve mahkeme ilamları gibi belgeler muntazam bir şekilde dosya halinde muhafaza edilir.
Bu belgelerle defterler son kayıt tarihinden itibaren on yıl geçinceye kadar saklanır. Kooperatifin sona ermesi halinde ilgili belgeler saklanmak üzere kooperatif merkezinin bulunduğu yerdeki il Sanayi ve Ticaret müdürlüğüne tevdi olunur.

 

 

 

 

ALTINCI BÖLÜM

 

DAĞILMA VE TASFİYE

Birleşme ve Devir:
Madde 74-
Genel kurul, kooperatifin konu ve amaçları ile ilgili diğer bir kooperatifle birleşmesine veya bir kamu tüzel kişisine ya da her hangi bir derneğe devredilmesine karar verebilir. Bu hallerde, 1163 sayılı Kanunun 84 ncü ve 85 nci maddelerine göre işlem yapılır.


Dağılma Sebepleri:
Madde 75-

Kooperatif:
1. Ortak sayısının 7′den aşağı düşmesi üzerine.
2. Genel kurul kararıyla.
3. iflasın açılmasıyla.
4. Kanunlarda öngörülen diğer hallerde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının mahkemeden alacağı karar üzerine.
5. Diğer bir kooperatifle birleşmesi veya devralınması suretiyle,
6. Üç yıl olağan genel kurul toplantısını yapmaması halinde,
7. Amacına ulaşma imkanının kalmadığının Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tespiti halinde mahkemeden alacağı kararla,dağılır.


Tasfiye Kurulu:
Madde 76-
Tasfiye kurulu genel kurul tarafından seçilecek en az iki kişiden oluşur. Genel kurul bu hususta yönetim kurulunu da görevlendirebilir. Genel kurulca tasfiye kurulu için bir seçim veya görevlendirme yapılmadığı takdirde, tasfiye işlerini yönetim kurulu yürütür. Bunlar genel kurulca her zaman azil ve yerlerine yenileri tayin olunabilir.
Tasfiye kurulunun yukarıdaki fıkraya göre oluşturulmasına imkan bulunmaması halinde ortaklardan birinin başvurusu üzerine mahkemece tasfiye memurları atanabileceği gibi, ortağın talebine istinaden, tasfiyeye memur kimselerin haklı sebepler dolayısıyla azli ile yerlerine yenilerinin atanmasına da karar verilebilir.
1163 sayılı kanunun değişik 56 ncı maddesinin 1 nci fıkrasının 3 ncü bendi ile 62 nci maddesi hükümleri tasfiye kurulu üyeleri hakkında da uygulanır.
Tasfiye kurulu üyelerine, tayin eden merci tarafından tesbit edilecek miktarda ücret ödenir.
Yönetim kurulu, tasfiye memurlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirir.


Tasfiye Kurulunun Görevleri ve Tasfiyenin Yürütülmesi:
Madde 77-
Tasfiye kurulu, tasfiye işlerinin bir an önce bitirilmesi için çalışmakla yükümlü olup, tasfiye işlemlerine ilişkin görevlerini aşağıdaki şekilde yürütür.
1. Dağılma, tasfiye kurulunca Ticaret Siciline tescil ettirilir ve Ticaret Sicili Gazetesi ile mahalli bir gazetede birer hafta arayla üç defa yaptırılacak ilanla alacaklılar tasfiyeden haberdar edilerek bir yıl içinde alacaklarını beyana davet edilir.
2. Tasfiye süresince kooperatif unvanı “Tasfiye Halinde” ibaresi ilave edilerek kullanılır.
3. Kooperatif genel kurulu aksine karar vermiş olmadıkça tasfiye memurları menkul malları pazarlık veya açık arttırma usulüyle satabilir. Gayrimenkullerin satılma şekli genel kurul kararıyla belirlenir.
4. Tasfiye memurları, göreve başladıkları zaman, kooperatifin dağılma kararının verildiği tarihteki durumunu inceleyerek varlıkları, alacakları, borçları gösterir bir envanter defteri ile açılış bilançosu hazırlar; ayrıca kooperatifin mevcut ortakları ile bunların alacak ve borç durumlarını gösterir bir cetvel tanzim edilir.
5. Kooperatifin eskiden başlamış olup da henüz bitirilmemiş işlerinden tamamlanması mümkün olanlar tamamlanır, taahhütler yerine getirilir, alacaklar ve gerektiğinde ödenmemiş sermayeler tahsil edilir.
6. Kooperatif borçlarının mevcutlarından fazla olması halinde tasfiye memurları durumu mahkemeye bildirir.
7. Tasfiye sırasında tasfiye kurulu kararlarının yer alacağı bir tasfiye defteri tutulur. Tasfiyenin yönetim kurulunca yürütülmesi halinde yönetim kurulu karar defteri tasfiye defteri olarak kullanılır.
8. Tasfiyenin uzun sürmesi halinde her yıl sonu için ara bilançolar ile tasfiye sonunda kesin bilanço hazırlanır ve genel kurula sunulur.
9. Tasfiye süresince yapılacak genel kurul toplantılarında aranacak toplantı nisabı hakkında 33 ncü maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanır.
10. Kooperatiften alacaklı oldukları bilinenlerin alacak tutarları ile muaccel ve tartışmalı olan borçlara karşılık düşen meblağ Notere tevdi olunur.
11. Kooperatifin borçlarının ve pay bedellerinin ödenmesinden sonra kalan miktar dağılma anında kayıtlı ortaklar veya hukukî halefleri arasında ödenmiş sermayeleri ile orantılı olarak dağıtılır.
12. Tasfiyenin,sona ermesi üzerine kooperatif unvanının sicilden silinmesi tasfiye memurlarınca sicil memurluğundan talep edilir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER


Bakanlık ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Denetimi:
Madde 78-
Kooperatif, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının denetimine tabidir. Bakanlık; Kooperatif üst kuruluşlarını, ilgili müesseseleri ve bağımsız denetim kuruluşlarını, kooperatifi denetlemekle görevlendirebilir.
Kooperatif görevlileri; kooperatife ait para ve para hükmündeki kağıtları ve gizli de olsa bunlarla ilgili defter ve belgeleri istenildiğinde müfettişlere, kooperatif kontrolörlerine ve kredi kuruluşlarının denetim görevlilerine göstermek, saymasına ve incelemesine yardımda bulunmak, istenilen bilgileri gerçeğe uygun ve eksiksiz olarak vermek ve doğru beyanda bulunmakla yükümlüdürler.

 

Siyasi Faaliyet Yasağı:

Madde 79-Kooperatif, siyasi maksatlı veya genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini bozmaya yönelik faaliyet göstermez ve kooperatif faaliyetleri bu maksatlara alet edilemez.

Kooperatif siyasi partilerden ve teşekküllerden veya birinci fıkrada belirtilen faaliyetlerde bulunan kişi ve teşekküllerden herhangi bir surette maddi yardım kabul edemez,bunlara maddi yardımda bulunamaz. Kooperatifin yönetim ve denetim kurulları, kooperatifi temsilen siyasi partilerin yapacakları her türlü toplantılara katılamazlar.

 

 Kanun Hükümlerinin Uygulanması :
Madde 80-
Bu ana sözleşmede açıklık olmayan hallerde 1163 sayılı kooperatifler kanunu ile Türk Ticaret kanununun anonim şirketlerine ait hükümleri uygulanır.


İlk Yönetim Kurulu Üyeleri :


Madde 81-
İlk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, aşağıdaki kurucu ortaklar yönetim kurulu üyeliğine seçilmişlerdir.

1) Muhittin YILMAZ                           Başkan
2) Osman ERMEZ                              II.Başkan
3) Refik ERBAŞ                                 Muhasip
4) Haydar YAĞIZ                               Üye
5) İlhan MÜHÜRHANCI                    Üye

 İlk Denetim Kurulu Üyeleri:


Madde 82- ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, aşağıdaki kimseler denetim kurulu üyeliğine seçilmişlerdir.
1) Adem ŞEN
2) Hasan KISA
3) Nurettin GENİŞEL

Kurucular:

 

Madde 83-.Aşağıda isimleri, tabiiyetleri, adresleri taahhüt ve tediye ettikleri sermaye payları ile imzaları bulunan:

  1. Kurucu ortaklar, bu ana sözleşmenin 10 ncu maddesinde belirtilen ortaklık
    şartlarını taşıdıklarını,
  2. 2.İlk yönetim kurulu üyeleri ile denetim kurulu üyeleri, bu ana sözleşmenin 43 ncü ve 53 üncü maddelerinde belirtilen seçilme şartlarını taşıdıkları beyan ederler.

 

Adı ve Soyadı                        Sermaye Taahhüdü (TL)                  Ödediği Sermaye (TL)  

1-Muhittin YILMAZ                           10.000                                                2.500

2-Osman ERMEZ                               10.000                                                2.500

3-Refik ERBAŞ                                  10.000                                                2.500

4-Haydar YAĞIZ                               10.000                                                2.500

5-İlhan MÜHÜRHANCI                    10.000                                                2.500

6-Alaattin ÇELİK                               10.000                                                2.500

7-Şükrü Karalar                                  10.000                                                2.500

8-Zekeriya AY                                    10.000                                                2.500

9-Nurettin GENİŞEL                          10.000                                                2.500

10-Sami AKMAN                              10.000                                                2.500

11-Hasan KISA                                  10.000                                                2.500

12-R.Ömer ARIKANLI                     10.000                                                2.500

13-Adem ŞEN                                    10.000                                                2.500